De nieuwe Regeling Agressieve Dieren (RAD)?


Commentaar van Marco op de afschaffing van de RAD (voor pitbull(achtigen)) en de mogelijke komst van een nieuwe RAD die voor alle honden geldt.
Zaterdag 13 december 2008
Vandaag staat in de kranten dat Minister Verburg toch afziet van een nieuwe RAD. Ze vindt dat de huidige wetgeving al voldoende mogelijkheden biedt om op te kunnen treden tegen agressieve dieren/honden.
Die huidige mogelijkheden zijn:
(1) op basis van het strafrecht: het is verboden een dier op te hitsen waardoor het dier iets vernielt of iemand bijt.
(2) op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zoals elke gemeente die vaststelt voor haar grondgebied. De burgemeester kan een hondenbezitter bijvoorbeeld verplicht stellen de hond kort aangelijnd te houden, of in het ergste geval de hond in beslag nemen.
Krantenbericht: de Volkskrant
Bericht op de website van het Ministerie van LNV: www.minlnv.nl
Het formele bericht aan de Tweede Kamer van Minister Verburg d.d. 12 december 2008: Kamerbrief
Mijn conclusie: verstandige beslissing.


Zaterdag 15 november 2008
Vandaag heb ik het volgende stukje ingezonden voor het clubblad van de Nederlandse Barzoiclub (inmiddels ook geplaatst):

Barzois in beslag genomen!

Zo, even een pakkende titel. Maar het zou echt kunnen dat ook uw Barzoi in beslag genomen wordt en wordt 'geŽuthanaseerd', een mooi woord voor doodmaken.

Zoals wellicht bekend heeft Minister Verburg (LNV) de jarenlang bestaande Regeling Agressieve Dieren (RAD) per 9 juni 2008 ingetrokken. Reden hiervoor is dat een" Commissie van Wijzen" de RAD heeft onderzocht en tot de conclusie kwam dat de RAD niet heeft gewerkt. Het aantal bijtincidenten is niet afgenomen en er werden te veel onschuldige Pitbull(achtigen) afgemaakt. Let op, de RAD had alleen betrekking op Pitbull(achtigen), zodat de aandacht alleen naar deze honden uitging als het om agressieve honden ging.

De Minister heeft nu een nieuwe regeling in petto, die geldig is voor alle honden. Die nieuwe regeling houdt simpelweg in dat elke hond die agressief gedrag vertoont EN die potentieel agressief gedrag vertoont in beslag kan worden genomen en worden afgemaakt. Ongeacht het ras en zelfs ongeacht de schofthoogte.

Bij de intrekking van de RAD heeft de Minister tegelijk bepaald:
De Kamer heeft mij door middel van de aangenomen motie van het lid Ormel (Kamerstukken II 2006/07, 28 286, nr. 54) verzocht om inbeslagname van een potentieel gevaarlijke hond mogelijk te maken en de mate van agressiviteit te bepalen door een nog te valideren gedragstest. Ik heb begrip voor de wens van de Kamer om preventief te kunnen optreden. Op basis van de voorgenomen regeling worden ook honden in beslag genomen die dreiggedrag vertonen (optrekken bovenlip, laten zien van tanden, verstijven etc.).

Er zijn dus twee verschillende momenten te onderscheiden. Het eerste moment is wanneer de hond in beslag genomen wordt. Dat kan elke opsporingsambtenaar (alle politieagenten) of toezichthouder (een ambtenaar van de gemeente b.v.) al hij vindt dat de hond agressief is of mogelijk agressief (ook al is dat niet zo). Vervolgens dient de hond een test te ondergaan. Ondertussen zit de hond wel een paar weken alleen in het staatsasiel...

Oplettende mensen hebben zich verzet tegen deze voorgenomen, ruime en willekeurige, regeling. Onder andere het Comitť Dierennoodhulp (www.comitedierennoodhulp.nl) en de Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren (www.sophiavereniging.nl) hebben verzet laten horen

Als reactie heeft de Minister een ' geruststellend' bericht doen uitgaan:
Gedrag wordt als agressief aangemerkt, als lichamelijk letsel wordt toegebracht aan mens of dier. Het gaat dan uiteraard niet om elke willekeurige beet, maar om gedrag waarbij zware verwonding wordt toegebracht. Ook wordt als agressief gedrag aangemerkt zodanig gedrag dat escalatie, en bijgevolg het toebrengen van lichamelijk letsel, redelijkerwijs moet worden gevreesd. Een belangrijke rol bij de bepaling hiervan is hierbij weggelegd voor de toezichthouder en opsporingsambtenaar.

Ik vind deze reactie helemaal niet geruststellend. Integendeel, er wordt juist bevestigd dat:
(1) inbeslagname kan volgen zonder dat er iets is gebeurd;
(2) het oordeel om de hond in beslag te nemen ligt bij de opsporingsambtenaar of toezichthouder, die echt niet allemaal hondengedrag begrijpen. Als hij bang wordt van het gedrag van de hond, neemt hij hem in beslag. Ook al gaat het objectief gezien helemaal niet om agressief gedrag.

Vervolgens kom je verder in de problemen: hond in het asiel waar hij bij lange na niet zo goed wordt verzorgd als thuis. Een paar weken later een gedragstest, waarvan naar mijn mening helemaal niet vast staat dat deze valide is. Als de test bijvoorbeeld met 95% zekerheid (dat lijkt veel) uitwijst dat een hond agressief is, betekent dit nog dat van de 100 honden er 5 ten onrechte worden afgemaakt. Het zal maar net uw hond zijn... Ook al komt de hond wel goed door de gedragstest, je bent hem wel een paar weken kwijt geweest....

Ik vind deze ontwikkeling zorgelijk voor ons ras. De Barzoi is immers een grote hond en veel mensen kennen het ras niet goed. We kennen denk ik allemaal de voorbeelden dat anderen bang zijn van zo'n grote hond. Het zal maar net de toezichthouder van de gemeente zijn die zijn Jack Russel uitlaat...

Kortom, er zijn ontwikkelingen gaande die grote invloed kunnen hebben op ons en onze Barzoi's... Het leek mij van belang dit in ons clubblad te vermelden, gezien de doelstelling van de vereniging.

Op onze site is een link met meer info: www.barzois.nl

Marco


Vrijdag 31 oktober 2008
Op het forum van de Kynologenclub Zeeland een nieuw topic over de nieuwe RAD:
Topic op het Forum KCZeeland.nl


Woensdag 22 oktober 2008
Op het forum van de Kynologenclub Zeeland een nieuw topic over de nieuwe RAD:
Topic op het Forum KCZeeland.nl


Vrijdag 5 september 2008
Op het forum van de Kynologenclub Zeeland een nieuw topic over de nieuwe RAD:
Topic op het Forum KCZeeland.nl


Dinsdag 12 augustus 2008
Op het forum van de Kynologenclub Zeeland een nieuw topic over de nieuwe RAD:
Topic op het Forum KCZeeland.nl
In de topic is een link opgenomen naar de brief van Minister Verburg waarin zij meldt dat de RAD is ingetrokken, alsmede een link naar de (aangenomen) motie van Tweede Kamerlid Ormel, waarin wordt verzocht dat agressieve honden ook in beslag genomen moeten kunnen worden als er alleen maar dreiging is vab agressief gedrag.